Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities

Juridische Diensten

Artikel A 1. Algemeen

Artikel A 2. Offertes

Artikel A 3. Annulering van een Juridische Dienst

Artikel A 4. Aansprakelijkheid

Artikel A 5. Inschakelen derden

Artikel A 6. Abonnementen

Artikel A 7. Derdenbeding

Artikel A 8. Geschillen

Bijlage 1.  Partners

Artikel 1. Definities

1.1 Wanneer er in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een van de dikgedrukte begrippen dan wordt daaraan de navolgende definitie toegekend:

 • Abonnement : De maandelijks verlengde overeenkomst met betrekking tot de Administratieve Diensten, zoals nader gedefinieerd in Artikel C 3.1;
 • Algemene Voorwaarden : Deze algemene voorwaarden waaronder YourLegals en diens Partners de Diensten aanbieden;
 • Artikel : Artikel 1.2;
 • Bijlage(n) : Artikel 1.2;
 • Cliënt : de afnemer van Diensten aangeboden door YourLegals en/of de Partners;
 • Dienst : De op de Website aangeboden diensten door de Partners, zoals verder gedefinieerd in Artikel 1.6;
 • YourLegals : YourLegals, gevestigd te Johan Huizingalaan 763 A, 1066 VH Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05066676;Partner : Een of meerdere van de uitvoerend partners van YourLegals als opgenomen in Bijlage A;
 • Website : De websites van YourLegals, te weten: www.yourlegals.nl alsmede alle sub domeinen;

1.2 Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de hierna genoemde artikelen het volgende:

 1. een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar een “Bijlage” of een “Artikel” geldt als een bijlage of een Artikel van de Algemene Voorwaarden;
 2. een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk
  persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon;
 3. het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa
  en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te
  omvatten en verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa;
 4. de aanhef, kopje en nummering van Artikelen en/of Bijlagen (of onderdelen
  daarvan) in of bij de Algemene Voorwaarden zijn slechts opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben geen invloed op de interpretatie ervan;
 5. de Bijlagen zijn onverbrekelijk verbonden met, en maken deel uit van, de Algemene Voorwaarden. Een verwijzing naar de Algemene
 6. Voorwaarden omvat mitsdien tevens een verwijzing naar deze Bijlagen;
 7. een verwijzing naar “dochtermaatschappijen”, “groepsmaatschappijen“ respectievelijk “deelnemingen” geldt als een verwijzing naar dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen respectievelijk deelnemingen zoals bedoeld in Artikel 2:24a BW, Artikel 2:24b BW respectievelijk 2:24c BW; en de woorden “daaronder begrepen” en woorden van gelijke strekking betekenen “daaronder begrepen doch niet beperkt tot”.

1.3 Cliënt kan via de Website zich bij YourLegals aanmelden voor verschillende zakelijke Diensten. De Diensten worden uitgevoerd door YourLegals of door één of meerdere Partners. Cliënt vrijwaart YourLegals van enige aansprakelijkheid wanneer niet YourLegals maar een Partner de uitvoering van de Dienst op zich neemt.

1.4 Cliënt kan kiezen uit verschillende categorieën Diensten, te weten:
A. Juridische Diensten, waarvoor de relevante Artikelen zullen worden aangegeven met de letter “A”

1.5 De voorwaarden waaronder de Dienst geleverd wordt, zijn afhankelijk van het type Dienst.

1.6 De verschillende typen juridische diensten zijn als volgt onderverdeeld:
(1) Ter beschikking stellen van modelcontracten en overige modeldocumenten; en
(2) Juridische advisering (waaronder het opstellen en beoordelen van maatwerkcontracten).

1.7 De privacyverklaring en disclaimer van YourLegals zijn onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden en zijn mede van toepassing op de dienstverlening van YourLegals.

Juridische Diensten Artikel A 1 Algemeen

A 1.1 Dit artikel is van toepassing op de Juridische Diensten als bedoeld in artikel 1.6.

A 1.2 YOURLEGALS stelt via de Website modelovereenkomsten en overige model documentatie beschikbaar (de “Documenten”). Cliënt is zich ervan bewust dat de Documenten niet meer zijn dan een model dat in veel situaties bruikbaar is als een uitgangspunt, maar niet zijn toegesneden op de specifieke casus van de Cliënt. Het invullen van de Documenten en/of het op basis hiervan aangaan van rechten en verplichtingen is voor eigen rekening en risico van de Cliënt. De Documenten zijn uitsluitend bestemd voor de Cliënten die een Abonnement hebben op Legal Management Diensten.

A 1.3 Cliënt kan desgewenst aan YOURLEGALS verzoeken om overige Juridische Diensten te verlenen aan Cliënt, danwel Cliënt te assisteren bij het vinden van een juiste juridische Partner (in brede zin) ten aanzien van overige Juridische Diensten. Met overige Juridische Diensten wordt met name bedoeld het inwinnen van juridisch advies (bijvoorbeeld het opstellen of beoordelen van maatwerkcontracten) en voorbereiden van civiele en administratiefrechtelijke procedures. Het staat Cliënt te allen tijde vrij al dan niet gebruik te maken van de diensten van hetzij YOURLEGALS, hetzij een van de aangesloten (Juridische) Partners.

A 1.4 De aangesloten Partners oefenen de praktijk van advocaat uit. Iedere aangesloten Partner werkt voor eigen rekening en risico onder hun eigen handelsnaam en zijn in hun relatie tot hun klanten zelfstandig opdrachtnemer van de aan hen opgedragen werkzaamheden. Indien een Cliënt besluit gebruik te maken van de diensten van een aangesloten Juridische Partner, zal de Cliënt een separate overeenkomst van opdracht aangaan met de betreffende aangesloten Juridisch Partner. De opdracht zal persoonlijk worden uitgevoerd, met dien verstande dat onderdelen van de werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid en toezicht van de aangesloten advocaat door een van de andere bij YOURLEGALS aangesloten advocaten kan worden uitgevoerd.

Artikel A 2 Offertes

A 2.1 Aanbiedingen en offertes van YOURLEGALS zijn steeds vrijblijvend. YOURLEGALS kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

A 2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is YOURLEGALS daaraan niet gebonden, tenzij zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk (daaronder begrepen e-mail) aanvaardt.

A 2.3 Offertes van YOURLEGALS gelden steeds als offertes van de daarin met naam en toenaam genoemde Partner(s).

Artikel A 3 Annulering van een Juridische Dienst

A 3.1 YOURLEGALS en de aangesloten Partners behouden zich het recht voor een aanvraag tot een Juridische Dienst te weigeren indien zij de aanvraag op basis van beroepsregels niet kunnen accepteren, dan wel de kwaliteit van hun werk onvoldoende gewaarborgd is, bijvoorbeeld door het ontbreken van voldoende specialistische kennis bij de aangesloten Juridische Partner of het een vraagstuk betreft naar buitenlands recht. In een dergelijk geval ontvangt de Cliënt zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.

A 3.2 YOURLEGALS en de aangesloten Partners behouden zich het recht voor een geaccepteerde opdracht te annuleren indien er na het accorderen van de aanvraag omstandigheden optreden die op basis van beroepsregels annulering van de opdracht eisen. In een dergelijk geval ontvangt de Cliënt zo spoedig mogelijk bericht en zal hem waar mogelijk een alternatief worden aangereikt.

A 3.3 Wanneer een Juridische Dienst wordt geannuleerd ontstaat er geen recht op terugbetaling van de voor die Dienst betaalde kosten, voor zover deze kosten reeds gemaakt zijn. Onder gemaakte kosten wordt mede begrepen het inzetten van personeel.

A 3.4 Indien een Juridische Dienst wordt geannuleerd wordt deze te allen tijde geacht voor minstens 50% te zijn uitgevoerd in verband met de acquisitiekosten. Een Cliënt ontvangt nimmer meer dan 50% van het factuurbedrag retour.

A 3.5 Indien een Juridische dienst niet is afgerond binnen één jaar na de datum van betaling daarvan door Cliënt en dit achterblijven niet is te wijten aan enig handelen of nalaten van YOURLEGALS en/of haar aangesloten partners, zullen YOURLEGALS en haar aangesloten partners bevrijd zijn van iedere verplichting tot het verrichten van deze Juridische Dienst. Alsdan zal ook geen restitutieverplichting ontstaan voor YOURLEGALS en/of haar aangesloten partners jegens de Cliënt ter zake van het reeds betaalde factuurbedrag voor de Juridische Dienst. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op reeds door YOURLEGALS en/of haar aangesloten Partners tot op dat moment gemaakte kosten voor IT, acquisitie, administratie en personeel, waarna beide bedragen op hun gezamenlijke beloop tenietgaan en YOURLEGALS en haar aangesloten Partners enerzijds en Cliënt anderzijds over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Artikel A 4 Aansprakelijkheid

A 4.1 Iedere aansprakelijkheid van een aangesloten Partner jegens een Cliënt op welke grondslag dan ook en voor welke vorm van Juridische Dienst dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door die Partner gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van die aangesloten Partner komt.

A 4.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens in Artikel A 4.1 voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 5.000 dan wel, indien het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de Juridische Dienst hoger is dan € 5.000, tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium tot een maximum van € 10.000.

A 4.3 Iedere aansprakelijkheid van YOURLEGALS jegens een Cliënt op welke grondslag dan ook en voor welke vorm van Juridische Dienst dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van enige door YOURLEGALS gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, voor zover daar sprake van is, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van YOURLEGALS komt.

A 4.4 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens enige in Artikel B 4.3 voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van YOURLEGALS is beperkt tot het honorarium dat door Cliënt aan YOURLEGALS is betaald voor de uitvoering van de Juridische Dienst in verband waarmee de schade is ontstaan.

A 4.5 Aangesloten Partners en Cliënten vrijwaren YourLegals, de werknemers van YourLegals en gerelateerde partijen, voor iedere aanspraak van een derde die op enige wijze samenhangt met de door YourLegals voor aangesloten Partners en Cliënten verrichte werkzaamheden en de aangesloten Partners en Cliënten zullen alle daarmee verband houdende kosten en schade aan YourLegals vergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van YourLegals en/of haar werknemers.

A 4.6. YourLegals is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet nakomen van verplichtingen tussen Cliënten en aangesloten Partners die voortvloeien uit een overeenkomst die via YourLegals tot stand is gekomen. Aangesloten Partners zijn volledig verantwoordelijk aansprakelijk voor het op een juiste wijze behartigen van de belangen en zaken van Cliënten en de uitvoering van de opdrachten van Cliënten.

A 4.7 YourLegals is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit of het gevolg is van een contract die een Cliënt via de Website zelf heeft opgesteld met behulp van onze software. YourLegals probeert Cliënten zo goed mogelijk te begeleiden in het doorlopen van de vragenlijst van de contracten. YourLegals kan echter nimmer garanderen dat een contract of document is afgestemd op de specifieke situatie van een Cliënt en adviseert altijd om deze te laten nakijken door een aangesloten Partner.

A 4.8. De aansprakelijkheid van YourLegals jegens aangesloten Partners, Cliënten en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met onze diensten, is beperkt tot het bedrag dat door aangesloten Partners en Cliënten is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan met een maximum van € 1.000.

A 4.9. YourLegals is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden en/of onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.

A 4.10. YourLegals is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.

A 4.11. YourLegals neemt voor de beveiliging van gegevens van aangesloten Partners, Cliënten en en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van YourLegals kan worden verwacht. YourLegals is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door YourLegals betrachte zorg. YourLegals is tevens niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

A 4.12. Cliënten en aangesloten partners  kunnen een claim indienen bij YourLegals indien die recht stellen te hebben op schadevergoeding. Het recht op schadevergoeding vervalt, indien YourLegals na 12 maanden na het doen of nalaten waaruit de schade voortvloeit nog geen schriftelijk bericht heeft ontvangen over de claim.

Artikel A 5 Inschakelen derden

A 5.1. YourLegals is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden inschakelen. YourLegals is niet verplicht om gebruikers, aangesloten Partners of Cliënten hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van YourLegals impliceert dat je ons machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens jou te aanvaarden.

A 5.2. YourLegals neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. YourLegals is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van YourLegals. 

Artikel A 6 Abonnementen

A 6.1 De op de Website aangeboden pakketten hebben te gelden als abonnement (hierna: “het Abonnement”).

A 6.2 Het Abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd. Indien Cliënt het abonnement op wil zeggen geldt een opzegtermijn van 1 maand volgend op de laatste dag van de maand waarin het Abonnement wordt opgezegd.

A 6.3 Het Abonnement is gedurende de eerste 12 maanden niet opzegbaar.

A 6.4 Eventuele tegoeden zijn gebonden aan de maand waarop deze betrekking hebben en vervallen mitsdien per de eerste dag van de volgende maand.

Artikel A 7 Derdenbeding

Dit artikel A. (Juridische Diensten) is een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek dat YOURLEGALS namens de aangesloten Juridisch Partners, wiens belangen zij waarneemt, aanvaardt. 

Artikel A 8 Geschillen

A 8.1 Op de rechtsverhouding tussen YourLegals, de aangesloten Partner en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Bijlage 1 Partners

Advocatuur (Juridische Diensten)

 • Arslan Law
 • mr. E Arslan
 • mr. B.D. Lit
 • mr. E.C. Kaptein

Overige Partners

 • LegalThings BV